page_banner

उपकरण सूची

आफ्नो पकेट साइज (Ao/Bo/Ko) वा क्यारियर टेप भाग नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्, र हामी तपाईंलाई हाम्रो सूचीबाट उपयुक्त क्यारियर टेप सिफारिस दिनेछौं
तपाईले खोज्नु भएको कुरा फेला पार्न सक्नुहुन्न?हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

पकेट साइज द्वारा क्यारियर टेप खोज्नुहोस्

A0 (मिमी) कृपया न्यूनतम र अधिकतम मानहरू सही रूपमा प्रविष्ट गर्नुहोस्

B0 (मिमी)> कृपया न्यूनतम र अधिकतम मानहरू सही रूपमा प्रविष्ट गर्नुहोस्

K0 (मिमी) कृपया न्यूनतम र अधिकतम मानहरू सही रूपमा प्रविष्ट गर्नुहोस्

वाहक टेप भाग नम्बर खोज्नुहोस्

भाग कृपया यो आवश्यक फिल्ड भर्नुहोस्!

सिन्हो क्यारियर टेपहरू

भाग # A0 (मिमी) B0 (मिमी) K0 (मिमी) चौडाइ×पिच(मिमी)
BGA0608C ६.३० ८.३० २.०० १६x१२
BGA-7 X 11mm ७.३० ११.३० २.८० 24x12
BGA-8X9.5mm ८.३० ९.८० २.१० 24x12
BGA-8X14mm ८.४० १४.४० १.६५ 24x12
BGA-8X9mm ८.५० ९.५० १.९० १६x१२
BGA-10X14.5mm १०.३० १४.८० १.८० २४x१६
BGA-10X14mm १०.३५ १४.३५ २.०४ २४x१६
BGA1111B ११.३० ११.३० २.७० २४x१६
BGA-11mm ११.३० ११.३० २.७० २४x१६
BGA-11.5X13mm ११.९० १३.४० १.२० २४x१६
BGA12x14mm १२.३० १४.३० १.७० २४x१६
BGA15mmx15mm १५.३० १५.३० ५.२० 24x20
BGA1717A १७.४० १७.४० २.७० २४x२४
BGA-28mm २८.५० २८.५० २.५० ४४x३६
BGA-42.5mm ४३.०० ४३.०० ५.२० ५६x४८
QFN0300X0300D ३.३० ३.३० १.१० १२x८
QFN 2.0 × 2.0 २.३० २.३० १.१० ८x४
QFN-3X5mm ३.३० ५.३० १.१५ १२x८
QFN ३.५×३.५ ३.८० ३.८० ०.८० १२x८
QFN ३.५×३.५ ३.८० ३.८० १.१० १२x८
QFN ३.५×३.५ ३.८० ३.८० १.८० १२x८
QFN-3.5X4mm ३.८० ४.३० १.१० १२x८
QFN0400X0400D ४.३५ ४.३५ १.१० १२x८
QFN-5.5 X 10mm ५.९० १०.३५ १.१० १६x८
QFN0600X0600A ६.३० ६.३० १.१० १६x१२
SOP-16-2 ४.१० ७.५० २.५५ १६x८
SOP-16 ४.४५ १०.६० ४.२० १६x८
SOP-16-1 ४.९० १०.४० ४.६० १६x८
SOP-8 ६.५० ५.३० २.१० १२x८
SOP-14 ६.५० ९.५० २.१० १६x८
SOP-16 ६.५० १०.३० २.१० १६x८
SOP-4 ७.५० ४.६० २.३० १२x१२
SOP-20-1 ८.२० १३.०० २.५० 24x12
SOP-8-B ८.५० ५.७० २.३० १२x१२
SOP-20 १०.८० १३.३० ३.२० 24x12
SOP-28 १०.८० १८.५० २.९० 24x12
SOP-16-375 १०.९० १०.७० ३.०० १६x१२
SOP-24 १०.९० १६.९० ३.१० 24x12
SOP-40 ११.०० १६.१० ३.१० 24x12
SSOP-10 ३.४० ५.४० १.३० १२x८
SSOP-28-1 ८.२० १०.६० २.५० १६x१२
SSOP20/2 ८.२० ७.५० २.५० १६x१२
SSOP-20C ८.२० ७.५० २.५० १६x१२
SSOP-24-1.00 ८.४० १४.०० २.२० 24x12
SSOP-36 १०.९० १३.३० ४.०० २४x१६
TSOP-48 ८.६० १३.२० १.८० 24x12
TSOP-28 ८.७० १३.९० १.७० 24x12
TTSOP-44 १२.१० १८.९० १.५० २४x१६
TSOP48 १२.५० २०.६० २.०० ३२x१६
TSSOP-8 ६.८० ३.४० १.६० १२x८
TSSOP-14 ६.८० ५.५० १.६० १६x८
TSSOP-20 ६.९० ७.१० १.६० १६x८
TSSOP20-10 ६.९५ ७.१० १.६० १६x८
CAP8-2 १.५५ ३.५० १.१० ८x४
CAP8-1 १.७० २.९५ १.१५ ८x४
CAP8-3 १.७५ ३.५५ १.१५ ८x४
CAP-12-3 २.९५ ३.६० ०.८५ ८x४
CAP-12-1 ३.४० ४.८० १.२० १२x४
CAP-12-2 ३.५५ ५.२५ ०.९५ १२x८
DDPAKT4 ६.९० १०.५० २.६५ १६x८
DDPAK35 १०.६० १५.८० ४.९० २४x१६
D3-PAK १६.३० १९.२० ५.२० ३२x२४
MSOP8-13 ५.२० ३.३० १.६० १२x८
PLCC20 १०.३५ १०.३५ ४.९० १६x१२
PLCC-20 १०.३५ १०.३५ ४.९० १६x१२
PLCC-28 १३.०० १३.०० ४.९० २४x१६
PLCC-32 १३.१० १५.५० ३.९० २४x१६
PLCC44 १८.०० १८.०० ४.९० ३२x२४
PLCC68 २५.६० २५.६० ५.३० ४४x३२
SMD-1 २.८० ५.६० २.९० १२x४
SMD-1968-D ५.२० १७.६० ३.९० ३२x१२
SMD-2036-T ५.४० ९.४० ०.८० १६x८
SO-8 ६.३० ५.४० ३.४० १२x८
SO8/ SOIC-8 ६.४० ५.३० २.१० १२x८
SO14N6 ६.५० ९.५० २.१० १६x८
SO-16RL ६.९० १०.८० २.७० १६x८
SO-8N-3 ७.०० ५.५० २.०० १२x८
SO-16JSL ७.०० १०.५० १.८० १६x८
SO-16SL ७.०० ७.०० २.५० १६x१२
SO8EIAJ1 ८.३० ५.७० २.३० १६x१२
SO-28 १०.५० १९.१० ३.०० २४x१६
SO16W5 १०.९० १०.७० ३.०० १६x१२
SO20W १०.९० १३.३० ३.०० 24x12
SO28W १०.९० १८.३० ३.०० 24x12
SO28WP2 १०.९० १८.३० ३.२० 24x12
MINI DIMP ५.०० ७.२० २.९० १२x८
MINI-DIMP-3 ५.०० ७.१५ १.६० १२x८
MINI DIMP-4 ५.१० ७.३० २.९० १२x८
MINI-DIMP-2 ५.४० ६.८० १.५५ १२x८
DIMP ८.६० १०.४० ३.६० १६x१२
LED-020 १.४० ४.०५ ०.७५ १२x४
LED-12-02 ५.३० ५.३० १.८५ १२x४
MINI MELF-3 १.५५ ३.५५ १.५५ ८x४
MINI-MELF-2 १.७० ३.७५ १.७० ८x४
MINI-MELF-1 १.७५ ३.८० १.७५ ८x४
MINI MELF १.९० ३.८० १.७० ८x४
ML0404 ४.३५ ४.३५ १.१० १२x८
ML0505 ५.२५ ५.२५ १.१० १२x८
OT018 ६.७० ५.५५ २.१० १२x८
OT968 ९.९१ १३.२१ ६.६० 24x12
PQC28 १२.९७ १२.९७ ४.९० २४x१६
SMA-4 २.५५ ५.१० २.३५ १२x४
SMA-10 २.५५ ६.३० २.७५ १२x४
SMA-2 २.६५ ५.३० २.३५ १२x४
SMA-11 २.६५ ५.८० २.४० १२x४
SMA-2-1 २.७५ ५.४० २.४० १२x४
SMA-7 २.७५ ४.७५ १.४५ १२x४
SMA-9 २.८० ६.५५ २.८० १२x४
SMA-5 २.८५ ५.१५ २.३५ १२x४
SMA-1 २.९० ५.६० २.३५ १२x४
SMA-6 २.९० ५.४५ २.०० १२x४
SMA-3 ३.०५ ५.७५ २.३५ १२x४
SMA-115 ३.०५ ५.८० ३.०० १२x८
SMB-3 ३.७५ ५.७० २.६० १२x८
SMB-1 ३.८० ५.७५ २.४० १२x८
SMB-2 ३.८० ५.४५ २.४० १२x८
SMB-115 ४.१० ५.८० ३.२० १२x८
SMC ६.०५ ८.३० २.४५ १६x८
SMC-1 ६.१५ ८.३० २.८० १६x८
SN3010-F ३.२५ ३.३० १.४० ८x४
SN3015 ३.३० ३.२५ १.५५ ८x४
SN3015-2 ३.३० ३.२५ १.७५ ८x४
SOD323 १.४५ २.९५ १.२० ८x४
SOD80C १.७५ ४.०० १.७५ ८x४
SOD-123-1 १.८५ ३.९० १.३५ ८x४
SOD-123FL २.०५ ४.०० १.४० १२x४
SOD-123-2 २.२० ३.९० १.३० ८x४
SOD-123 २.३० ४.३० १.७० १२x४
SOIC08-G ६.५० ५.३० ४.५० १६x८
SOIC-8J ७.२० ५.४० २.०० १६x१२
SOIC-8RF ८.३० ४.८० १.९० १६x१२
SOIC-14/16J ८.३० १०.७० १.९० १६x१२
SOIC-18L-1 १०.८० १२.०० ३.१० 24x12
SOIC-28XWL १२.३० 18.80 ३.०० २४x१६
SOT-323 २.२५ २.५५ १.२० ८x४
SOT-143 २.९५ ३.१० १.४० ८x४
SOT-23-2 ३.१० २.९० १.२५ ८x४
SOT-23-4 ३.१० ३.३५ १.३० ८x४
SOT-23-3 ३.२० २.९५ १.२५ ८x४
SOT25 ३.२० ३.२० १.४० ८x४
SOT-8P ४.८० ४.५० १.८० १२x८
SOT-89 ४.८५ ४.५० १.७५ १२x८
SOT89-3 ४.९० ४.६० १.९० १२x८
SOT-223-1 ७.०० ७.५० २.०० १२x८
SOT-223-2 ७.०० ७.५० २.०० १६x८
SOJ-24 ९.२० १६.३० ४.०० 24x12
SOJ-28 ९.३० 18.80 ४.०० 24x12
SOJ-26-1 ९.३० १७.८० ४.०० 24x12
SOJ-28J ११.५० 18.80 ४.०० २४x१६
SQ3225 २.७५ ३.४५ २.३५ ८x४
SQ3225-1 २.७५ ३.३५ २.२५ ८x४
TQFP07071-0E ९.३० ९.३० १.८० १६x१२
TQFP10101.0K १२.३५ १२.३५ १.६५ २४x१६
TQFP10101.4 १२.३५ १२.३५ २.२० २४x१६
TQFP14141.4 १६.५० १६.५० १.९० 24x20
TQFP14141.4J १६.५० १६.५० १.९० २४x२४
०४०२-०१ ०.४५ १.१२ ०.४२ ८x४
०४०२ ०.५८ १.१५ ०.४५ ८x४
०४०२-०२ ०.६० १.१८ ०.४२ ८x४
०६०३-०७ ०.८० १.७० ०.७० ८x४
०६०३-०४ ०.९० १.७५ ०.८५ ८x४
०६०३-०५ ०.९० १.७५ ०.७० ८x४
०६०३ १.०५ १.९५ १.०५ ८x४
०६०३-०२ १.२० १.९५ १.१० ८x४
०६०३-०३ १.२० १.९० १.०० ८x४
०६०३ ०.९५ १.८५ ०.५० ८x४
०८०५-०८ १.३० २.२५ १.०० ८x४
०८०५-१० १.३५ २.२५ १.४० ८x४
०८०५-०१ १.४५ २.२५ १.५० ८x४
०८०५-०९ १.४५ २.२० १.५० ८x४
०८०५-११ १.४५ २.२५ १.३० ८x४
०८०५-०२ १.५० २.३० १.४५ ८x४
०८०५-०७ १.५० २.३० १.१५ ८x४
०८०५-०५ १.६० २.३० १.५० ८x४
351515 १.६५ ३.७५ १.६० ८x४
१२०६-०९ १.७५ ३.४० १.१५ ८x४
सन् १९१६ १.८० २.१० १.०५ ८x४
०६०६ १.८० १.८० १.३० ८x४
०८०५-०६ १.८० २.३५ १.४५ ८x४
०८०५-१३ १.८० २.८० १.४० ८x४
१२०६-०२ १.८० ३.५० १.८० ८x४
१२०६-०७ (०२) १.८० ३.५५ १.७५ ८x४
2016 १.८० २.२० ०.९५ ८x४
१२०६-०१ १.८५ ३.४५ १.२५ ८x४
१२०६-०३ १.८५ ३.४५ १.४० ८x४
१२०६-०६ १.८५ ३.५५ २.०५ ८x४
१२०६-०४ १.९० ३.५५ १.९० ८x४
१२०६-०५ १.९० ३.५० ०.९० ८x४
१२०६-०८ १.९५ ३.६० १.९० ८x४
४५१६१६ १.९५ ४.९५ १.८५ १२x४
१२१०-०२ २.२० ३.२० १.४५ ८x४
२५२० २.२५ २.८० १.९५ ८x४
2410 २.६० २.६० १.३० ८x४
२७२४ २.६० २.९० १.१५ ८x४
१२१०-०३ २.७० ३.४५ १.८० ८x४
1008-04 २.७५ २.७० २.३५ ८x४
2010 २.७५ ५.४५ ०.८५ १२x४
१२१० २.८० ३.५५ १.५५ ८x४
३२२५२२ २.९० ३.६० २.६५ ८x४
१२१०-०१ २.९५ ३.६० २.४० ८x४
1008-02 ३.०५ ३.८५ २.१० ८x४
1008-03 ३.०५ ३.७५ २.१५ ८x४
1008-05 ३.१५ ३.३५ १.६० ८x४
१८१२-०१ ३.२० ४.८० ३.१० १२x८
1008-01 ३.२५ ३.८० १.४० ८x४
2512 ३.२५ ६.७० ०.८० १२x४
४५३२१५ ३.५५ ४.९० १.८५ १२x८
(१८१२)४५३२१५ ३.६० ४.९० १.९० १२x८
५०५० ५.२० ५.६५ १.८० १२x८
३५३० ८.०० ९.२० ३.६० १६x१२
०७x०७ ९.६० ९.६० २.२० १६x१२
323-8L १.५५ १.५५ १.२० ८x४
५०-२१५ १.५५ ३.२५ १.५५ ८x४
AT002-99 १.७५ ३.८० १.६५ ८x४
323-7L १.८५ १.८५ १.७० ८x४
H-12-1 २.२० ५.०० २.२० १२x४
H-12-2 २.३० ५.०० १.४५ १२x४
323-3L २.३५ २.२५ ०.७५ ८x४
323-6L २.४० २.४५ १.१५ ८x४
3528-168 ३.०५ ३.७० १.७० ८x४
K-12-1 ३.०५ ५.४० ३.०५ १२x४
६२-१२७ ३.२० ५.९५ १.२० १२x४
2C-1 ३.६५ ६.६५ २.०५ १२x८
2C ३.७० ६.४५ २.८५ १२x८
3D-2 ४.५० ७.६५ २.१५ १२x८
3D-1 ४.५५ ७.६० ३.०० १२x८
5E-1 ४.५५ ७.५५ ४.२५ १२x८
3D ४.७० ७.७५ ३.०५ १२x८
CSP-5X5.3mm ५.०० ५.३० ०.९० १२x८
BD0700X0700F ७.२५ ७.२५ १.१० १६x१२
SHCTSR28 १.०० १.९० ०.६० ८x४
SHCTSR97 १.२० ३.९६ २.८० १२x४
SHCTSR47 १.३० १.३० ३.९० १२x४
SHCTSR120 १.३० १.३० ३.९० १२x४
SHCTSR23 १.४० ४.०० १.०० १२x४
SHCTSR333 १.४० १.४० ०.५१ ८x४
SHCTSR151 १.६० ४.०० १.६५ १२x४
SHCTSR336 १.६५ २.७५ ०.६५ १२x४
SHCTSR29 १.७२ १.७२ २.७४ १२x८
SHCTSR22 १.८० २९.२५ १.०० ४४x८
SHCTSR39 २.०० ४.०० ३.७० १२x८
SHCTSR310 २.०० ७.१० ०.८० १६x४
SHCTSR33 २.१३ ४.३४ ०.६९ १२x८
SHCTSR297 २.१३ ४.३४ ०.६९ १२x८
SHCTSR219 २.१५ २.१५ ०.६० १२x४
SHCTSR223 २.१५ २.१५ ०.६० १२x४
SHCTSR140 २.२० २.२० ४.९० १२x८
SHCTSR167 २.२० ७.२५ १.९० १६x८
SHCTSR71 २.२२ ७.९० २.१५ १६x८
SHCTSR152 २.२५ १४.७५ २.६० 24x4
SHCTSR162 २.२५ १२.१५ २.६० 24x4
SHCTSR193 २.२५ ३.५० २.६० १२x८
SHCTSR173 २.३० ४.३० २.४५ १२x४
SHCTSR202 २.३० ३.३० ०.३५ १२x४
SHCTSR159 २.४० ५.२० २.४० १२x४
SHCTSR241 २.४० ७.३० ०.७० १६x८
SHCTSR150 २.४१ ५.०८ २.४१ १२x४
SHCTSR35 २.५० ३.३० २.५० १२x८
SHCTSR40 २.५३ ४.०३ २.३० १२x८
SHCTSR309 २.५३ ४.०३ २.३० १२x८
SHCTSR17 २.५४ ७.९० १.३० १६x४
SHCTSR58 २.५५ ८.४० २.४५ १६x८
SHCTSR218 २.६० ५.१२ १.७० १२x८
SHCTSR237 २.६० ५.८० २.०० १२x८
SHCTSR365 २.६० ४.४० १.८० १२x८
SHCTSR18 २.६५ ४.१५ १.१० १२x४
SHCTSR123 २.७० २.७० ३.८५ १२x८
SHCTSR366 २.७० ६.७० २.२५ १६x८
SHCTSR367 २.७० ८.८० २.२५ १६x८
SHCTSR15 २.७६ ४.२५ १.२५ १२x८
SHCTSR118 २.७९ ५.३५ २.३६ १२x४
SHCTSR91 २.८० ४.३० २.३० १२x८
SHCTSR149 २.८० ३.५० ३.८० १२x८
SHCTSR318 २.८० ३.८० १.१० १२x८
SHCTSR331 २.८० ३.८० १.८० १२x८
SHCTSR174 २.८५ ६.७५ ०.६० १६x४
SHCTSR362 २.८५ १२.८० २.२५ २४x८
SHCTSR36 २.९० ४.७० २.५० १२x८
SHCTSR157 २.९० ३.६० २.५० १२x४
SHCTSR27 ३.०० ३.०० ७.६० १६x१२
SHCTSR80 ३.०० ७.९० २.५० १६x८
SHCTSR92 ३.०० ८.८० २.१० १६x८
SHCTSR203 ३.०० ४.८० २.०० १२x८
SHCTSR214 ३.१० ४.९० ०.७० १२x८
SHCTSR357 ३.१० १०.९० २.४० २४x८
SHCTSR06 ३.२० ४.२० ३.१० १२x८
SHCTSR115 ३.२० ५.६० ०.६० १२x८
SHCTSR107 ३.२४ १३.१७ ०.६८ २४x८
SHCTSR03 ३.२५ ५.८० ४.०० १६x८
SHCTSR270 ३.२५ ४.२५ १.३० १२x८
SHCTSR122 ३.३० ७.६० १.१० १६x८
SHCTSR361 ३.३० १२.८० २.२५ २४x८
SHCTSR204 ३.३५ ४.८५ १.१० १२x८
SHCTSR322 ३.३५ ३.३५ २.४० १२x८
SHCTSR01 ३.४० ४.४० ३.६० १२x८
SHCTSR02 ३.४० ४.४० ३.२० १२x८
SHCTSR11 ३.४० ४.४० ३.६० १२x८
SHCTSR12 ३.४० ४.४० ३.२० १२x८
SHCTSR235 ३.४० ३.४० २.३० १२x८
SHCTSR256 ३.४० ८.७० २.३० १६x८
SHCTSR327 ३.४० ८.१२ ३.४० १६x८
SHCTSR268 ३.४९ १.८९ १.०२ १२x८
SHCTSR100 ३.५० 11.80 २.१० २४x८
SHCTSR163 ३.५० ७.५० ३.०० १६x८
SHCTSR262 ३.५० १३.७० २.९० २४x८
SHCTSR298 ३.५० ५.४० २.३० १२x८
SHCTSR323 ३.५० १९.८० ४.८० ३२x८
SHCTSR349 ३.५० ६.८० १.१५ १२x८
SHCTSR360 ३.५० १६.२० २.२५ २४x८
SHCTSR31 ३.६० ५.०० ६.५० १६x८
SHCTSR325 ३.६५ ९.३० १.८५ १६x८
SHCTSR38 ३.७० ६.०० २.६० १६x८
SHCTSR82 ३.८० १०.४० २.५० २४x८
SHCTSR201 ३.८० १०.४० २.०५ २४x८
SHCTSR60 ३.८५ १४.०० २.६० २४x८
SHCTSR62 ३.८५ १३.०० २.६० २४x८
SHCTSR114 ३.८६ ५.६४ ०.५० १२x८
SHCTSR56 ३.९० १२.०० २.७० २४x८
SHCTSR99 ३.९० १८.२० २.५५ ३२x८
SHCTSR129 ३.९० ३.९० १.९० १२x८
SHCTSR184 ३.९० ४.७० ०.६५ १२x८
SHCTSR257 ३.९० ५.९० ३.३० १६x८
SHCTSR263 ३.९० ९.९० २.६० २४x८
SHCTSR04 ४.०५ ४.२६ ३.६० १२x८
SHCTSR05 ४.०५ ४.१५ ३.२० १२x८
SHCTSR09 ४.०५ ४.२६ ३.५० १२x८
SHCTSR10 ४.०५ ४.०५ ३.०० १२x८
SHCTSR180 ४.१० ९.२० ३.८० १६x८
SHCTSR25 ४.१३ ६.७० ४.७० १६x८
SHCTSR07 ४.२० ५.८० ४.०० १६x८
SHCTSR13 ४.२० ५.८० ४.०० १६x८
SHCTSR251 ४.२० १०.५० २.८० २४x८
SHCTSR337 ४.२० ४.२० १.०० १२x८
SHCTSR311 ४.२५ ५.०५ १.०० १२x८
SHCTSR77 ४.३० १२.४० २.४० २४x८
SHCTSR78 ४.३० १६.८० २.५० २४x८
SHCTSR86 ४.३० २४.५० १.७० ४४x८
SHCTSR154 ४.३० ७.७० ३.३० १६x८
SHCTSR196 ४.३० ५.५० ०.७० १२x८
SHCTSR258 ४.३० ६.८० ०.७० १६x८
SHCTSR319 ४.३० ४.३० ८.६० १६x१२
SHCTSR130 ४.३५ ४.३५ १.६० १२x८
SHCTSR205 ४.३७ १४.५३ १.०० २४x८
SHCTSR87 ४.४० २२.०० १.७० ४४x८
SHCTSR88 ४.४० २०.८० १.७० ३२x८
SHCTSR155 ४.४० ७.४० १.३० १६x८
SHCTSR353 ४.४० १७.६० ०.५५ २४x८
SHCTSR210 ४.५० १५.१० ०.८० २४x८
SHCTSR378 ४.५० २१.७० २.५० ३२x८
SHCTSR224 ४.६२ ९.९० २.८२ १६x८
SHCTSR225 ४.६२ १४.२० ३.२० २४x८
SHCTSR153 ४.७० ७.७० ४.४० १६x८
SHCTSR234 ४.७० ४.७० ०.७० १२x८
SHCTSR326 ४.७० १३.५० २.६५ २४x८
SHCTSR275 ४.७४ ७.६२ ०.८७ १६x८
SHCTSR64 ४.७५ ९.३० ३.१५ २४x८
SHCTSR103 ४.७५ ८.३५ ९.२० 24x12
SHCTSR74 ४.८० १०.४० २.५० २४x८
SHCTSR242 ४.८५ ४.८५ ०.७५ १२x८
SHCTSR274 ४.८५ ४.९७ ०.९१ १२x८
SHCTSR198 ४.९० ७.६० ०.७० १६x८
SHCTSR252 ४.९० १५.६० ०.८० २४x८
SHCTSR253 ४.९० 11.80 २.९० २४x८
SHCTSR259 ४.९० ७.६० ०.७० १६x८
SHCTSR30 ५.०० १४.९० ३.७० 24x12
SHCTSR132 ५.०० ५.०० ७.१० १६x१२
SHCTSR186 ५.०० १५.५३ २.०० 24x12
SHCTSR211 ५.०० १३.१० ०.८० २४x८
SHCTSR61 ५.१५ 18.10 २.६० ३२x८
SHCTSR68 ५.२० १०.४५ २.५५ १६x८
SHCTSR376 ५.२० ७.०० ०.८० १६x१२
SHCTSR124 ५.२५ ५.२५ १.३० १२x८
SHCTSR26 ५.३० ३.४० १.४० १२x८
SHCTSR83 ५.३० 11.70 २.६० २४x८
SHCTSR84 ५.३० ३१.०० १.७० ४४x८
SHCTSR85 ५.३० २७.७० १.७० ४४x८
SHCTSR121 ५.३० ७.३० २.४० १६x८
SHCTSR177 ५.३० ५.३० ५.३० १२x८
SHCTSR299 ५.३० ७.३० २.५५ १६x८
SHCTSR330 ५.३० ५.३० ५.३० १६x१२
SHCTSR59 ५.३५ १४.२५ २.७० २४x८
SHCTSR69 ५.४० १३.६० ३.१० २४x८
SHCTSR70 ५.४० १२.४० ३.२० २४x८
SHCTSR98 ५.४० २०.८० ५.६० ३२x१२
SHCTSR228 ५.४० १७.६० ०.८५ ३२x८
SHCTSR254 ५.४० 11.80 ३.०० २४x८
SHCTSR255 ५.४० १३.०० २.९० २४x८
SHCTSR260 ५.४० ९.२० २.७० १६x८
SHCTSR341 ५.४० १६.८० ३.१० ३२x१२
SHCTSR342 ५.४० १४.३० ३.१० 24x12
SHCTSR348 ५.४० १६.२० १.६५ २४x८
SHCTSR172 ५.५० ७.५० ३.५० १६x८
SHCTSR178 ५.५० ६.४५ ३.१२ १२x८
SHCTSR199 ५.५० १५.६० २.८० 24x12
SHCTSR200 ५.५० १६.६० २.८० 24x12
SHCTSR209 ५.५० ८.९० २.९० १६x१२
SHCTSR347 ५.५० ९.७० २.६० 24x12
SHCTSR300 ५.६० ७.६० १.९० १६x८
SHCTSR363 ५.६० १६.६० २.२५ 24x12
SHCTSR240 ५.७० १९.४० २.८० ३२x८
SHCTSR346 ५.७० १३.०० २.५० 24x12
SHCTSR168 ५.८० १०.३० १.१० १६x१२
SHCTSR181 ५.८० ५.८० ६.५० १६x१२
SHCTSR229 ५.८० २३.३० २.०० ४४x१२
SHCTSR236 ५.८० ७.८० ३.२० १६x८
SHCTSR19 ५.८५ ५.८५ २.४० १२x८
SHCTSR55 ५.९० १६.९० २.७० 24x12
SHCTSR106 ६.०३ ७.७६ ०.६८ १६x१२
SHCTSR37 ६.१० ६.३५ २.७० १६x१२
SHCTSR94 ६.१० २३.५० १.८० ४४x१२
SHCTSR148 ६.१० १६.१० ०.७० 24x12
SHCTSR160 ६.१० १०.९० १०.३५ २४x१६
SHCTSR226 ६.१० ३०.८० ३.९५ ४४x१२
SHCTSR295 ६.१० १४.५० २.७० 24x12
SHCTSR238 ६.११ १६.९० ०.८० 24x12
SHCTSR63 ६.१५ १५.०० २.७० २४x८
SHCTSR264 ६.२० 11.80 २.९० 24x12
SHCTSR358 ६.२० १६.०० २.६० 24x12
SHCTSR359 ६.२० 14.60 ३.३० 24x12
SHCTSR374 ६.२० ६.२० ३.८० १६x१२
SHCTSR316 ६.२५ १०.२० २.८० १६x८
SHCTSR328 ६.३० १०.३० १३.१० 24x12
SHCTSR354 ६.३० ६.३० ९.०० १६x१२
SHCTSR16 ६.३४ ७.१० १.४० १२x८
SHCTSR321 ६.४० ८.४० १.५० १६x८
SHCTSR375 ६.४५ २०.३५ ४.९० ३२x१२
SHCTSR21 ६.५० २९.५० २.०० ४४x१२
SHCTSR195 ६.५० १०.३० २.१० १६x८
SHCTSR239 ६.५० ४.४० २.७० १२x८
SHCTSR356 ६.५० १३.०० २.४० 24x12
SHCTSR57 ६.५५ ११.५५ ५.३० 24x12
SHCTSR90 ६.६० १८.९० ४.०० ३२x१२
SHCTSR101 ६.६० ८.०५ ७.६५ 24x12
SHCTSR338 ६.६० 21.10 ५.४० ३२x१२
SHCTSR76 ६.७० १६.४० ३.४५ 24x12
SHCTSR127 ६.७० १३.४० ३.१० 24x12
SHCTSR133 ६.७० १४.६५ ३.१० 24x12
SHCTSR216 ६.७० 18.10 २.९० ३२x१२
SHCTSR227 ६.७० १२.४० ०.८५ 24x12
SHCTSR230 ६.७० ८.०० ०.७० १६x१२
SHCTSR232 ६.७० १५.६० ०.९० 24x12
SHCTSR261 ६.७० १३.०० २.८० 24x12
SHCTSR265 ६.७० १०.५० ०.८० 24x12
SHCTSR266 ६.७० ११.१० ०.८० 24x12
SHCTSR302 ६.७० ७.७० ४.४५ १६x१२
SHCTSR355 ६.७० १६.९० २.४५ 24x12
SHCTSR369 ६.७० २०.७० २.६० ३२x१२
SHCTSR249 ६.७३ ३.५६ १.२७ १२x८
SHCTSR267 ६.७३ ७.२४ ६.१० १६x१२
SHCTSR371 ६.७८ ६.९९ ४.५० १६x१२
SHCTSR143 ७.०० १०.४० ६.०० 24x12
SHCTSR182 ७.०० ७.७० ६.५० १६x१२
SHCTSR194 ७.०० ७.५० २.०० १६x८
SHCTSR197 ७.०० ८.१५ ४.६० १६x१२
SHCTSR317 ७.०० १८.४० ४.२० ३२x१२
SHCTSR368 ७.२० २०.७० ३.३० ३२x१२
SHCTSR271 ७.३० ७.३० १.३० १६x१२
SHCTSR72 ७.३५ १६.३५ १.१० २४x१६
SHCTSR08 ७.४० ८.३० ५.३० १६x१२
SHCTSR14 ७.४० ८.३० ५.३० १६x१२
SHCTSR144 ७.४० ७.४० २.६० १६x१२
SHCTSR175 ७.४० ८.४० १.८० १६x१२
SHCTSR147 ७.५० २४.३० ३.५० ४४x१२
SHCTSR370 ७.५० १९.४० २.३० ३२x१२
SHCTSR377 ७.५० १६.१० २.५० 24x12
SHCTSR156 ७.६० ११.५० ४.०० 24x12
SHCTSR220 ७.६० १३.०० ३.६५ 24x12
SHCTSR54 ७.७० १३.०० २.६० 24x12
SHCTSR307 ७.७० ८.७० ३.७० १६x१२
SHCTSR320 ७.७० ८.४० ८.५० १६x१२
SHCTSR110 ७.७२ ७.७२ २.६० १६x१२
SHCTSR93 ७.८० ११.३० १.६५ 24x12
SHCTSR164 ७.८० २३.३० ३.०० ४४x१२
SHCTSR304 ७.८० ८.५० १.८५ १६x१२
SHCTSR75 ७.९० १५.५० ३.५० 24x12
SHCTSR189 ७.९० २०.२६ २.९० ३२x१२
SHCTSR233 ७.९० ४६.६० १३.५० ७२x२०
SHCTSR296 ७.९० १३.०० ११.०० २४x१६
SHCTSR32 ७.९९ ७.९९ २.८८ १६x१२
SHCTSR308 ८.०० ३६.०० ३.६० ५६x१२
SHCTSR102 ८.३० ६.३० १.२० १६x१२
SHCTSR272 ८.३० ८.३० १.३० १६x१२
SHCTSR312 ८.४० १२.९० १.७० 24x12
SHCTSR139 ८.६० ८.६० ६.४० २४x१६
SHCTSR314 ८.६० ११.२० २.३० 24x12
SHCTSR66 ८.७० ६.४० ८.७० 24x12
SHCTSR42 ८.८० २५.९५ ३.५५ ४४x१२
SHCTSR79 ८.९० १५.०० ३.४० २४x१६
SHCTSR81 ८.९० २०.६० ३.४० ३२x१२
SHCTSR135 ९.०० ९.०० ३.०० १६x१२
SHCTSR166 ९.०० २३.३० ३.९० ४४x१६
SHCTSR231 ९.२० १५.६० ०.९० २४x१६
SHCTSR344 ९.२० २४.४५ ३.१० ४४x१६
SHCTSR89 ९.२५ २७.०० ४.४५ ४४x१६
SHCTSR137 ९.२५ १५.५० २.२० 24x12
SHCTSR176 ९.३० १०.३५ २.६० 24x12
SHCTSR334 ९.३० १३.३० ७.३० २४x१६
SHCTSR250 ९.३५ ९.५० २.४० १६x१२
SHCTSR222 ९.४० १४.४० ७.१० २४x१६
SHCTSR165 ९.५० २३.३० ३.९० ४४x१६
SHCTSR269 ९.५० 14.60 ३.४० 24x12
SHCTSR34 १०.०० १३.२० ५.६० २४x१६
SHCTSR352 १०.०० १३.३० २.५० 24x12
SHCTSR301 १०.१० ३८.५० ३.५० ५६x१६
SHCTSR136 १०.२० १४.०० ६.१० २४x१६
SHCTSR142 १०.२० १४.४० ५.०० २४x१६
SHCTSR313 १०.२० १०.१० ४.२० १६x१२
SHCTSR67 १०.३० ९.५० ५.९० २४x१६
SHCTSR345 १०.३९ १४.३८ १.०२ २४x१६
SHCTSR303 १०.४६ ५.३० ४.२५ १६x१२
SHCTSR44 १०.५० १६.१० ६.६० २४x१६
SHCTSR215 १०.५० 11.80 २.९७ २४x१६
SHCTSR372 १०.६० २०.७५ ६.७० ३२x१६
SHCTSR73 १०.७० २७.७० १.१० ४४x१६
SHCTSR179 १०.७० २५.०० ४.२० ४४x२०
SHCTSR332 १०.७० १०.९० ५.१० २४x१६
SHCTSR350 १०.८० १२.८५ ५.१५ २४x१६
SHCTSR169 १०.८५ १०.८५ ३.०० २४x१६
SHCTSR185 १०.९० १०.७० ३.०० १६x१२
SHCTSR245 १०.९० १९.८० १०.३० ३२x२०
SHCTSR373 १०.९० १०.७० ३.०० १६x१२
SHCTSR280 १०.९५ १३.७५ २.१० २४x१६
SHCTSR213 ११.०० १०.५० ६.५० २४x१६
SHCTSR364 ११.०० 11.80 २.८० २४x१६
SHCTSR48 ११.३० १२.३० २.१० २४x१६
SHCTSR340 ११.५० २५.५० ९.०० ४४x२०
SHCTSR292 ११.६५ २५.७५ २.२५ ४४x१६
SHCTSR294 ११.६५ ७.०५ २.२५ १६x१६
SHCTSR217 11.70 १७.७० ९.६० ३२x२०
SHCTSR379 ११.७५ १४.५५ ६.७५ 24x20
SHCTSR50 11.80 18.10 २.७० ३२x२०
SHCTSR161 11.80 १३.३० १.४० २४x१६
SHCTSR117 १२.०० १२.७५ १.६० २४x१६
SHCTSR306 १२.२० १८.०५ १.८५ ३२x१६
SHCTSR212 १२.३० 18.80 ३.०० २४x१६
SHCTSR276 १२.५० २१.९० २.३० ४४x१६
SHCTSR146 १२.८५ १५.१० २.२० २४x१६
SHCTSR170 १२.८५ १२.८५ ३.३० 24x20
SHCTSR244 १२.९० २६.९० ९.१० ४४x१६
SHCTSR116 १३.१० १४.०७ १.६० २४x१६
SHCTSR111 १३.३३ १७.५७ २.६० २४x१६
SHCTSR112 १३.३८ ३१.४६ २.७० ४४x१६
SHCTSR20 १३.५० २६.५० २.०० ४४x२०
SHCTSR246 १३.५० १९.८० १०.३० ३२x२०
SHCTSR247 १३.५० ३२.५० १०.३० ४४x२०
SHCTSR291 १३.७५ १९.१५ १.८० ३२x२०
SHCTSR104 १३.८५ १३.८५ ८.२० 24x20
SHCTSR24 १४.०० २०.०० १२.८० ३२x२०
SHCTSR279 १४.०५ २३.३५ २.२० ४४x२०
SHCTSR138 १४.१० १८.२० २.२० ३२x२०
SHCTSR293 १४.१५ २०.४५ २.२५ ३२x२०
SHCTSR43 १४.३० १५.८० ५.१० 24x20
SHCTSR183 १४.३० १७.६० ६.५० ३२x२०
SHCTSR95 14.60 २८.५५ १४.२० ४४x२४
SHCTSR119 १४.७० 21.80 ३.०० ३२x२०
SHCTSR206 १४.९३ १४.९३ ३.१९ 24x20
SHCTSR134 १५.१० २०.६० ५.५० ३२x२०
SHCTSR145 १५.१० १५.१० २.२० 24x20
SHCTSR45 १५.३० १५.३० ४.८० 24x20
SHCTSR158 १५.४० १८.६५ १०.३० ३२x२४
SHCTSR108 १५.४४ १७.०५ २.०५ 24x20
SHCTSR53 १५.५० ३४.४६ २.४३ ४४x२०
SHCTSR324 १५.५५ १४.०५ ५.९० २४x२४
SHCTSR51 १५.६० २०.८० ३.१० ४४x२०
SHCTSR290 १५.७५ १४.५५ २.२५ 24x20
SHCTSR96 १५.९० ३१.६० १४.७० ५६x२४
SHCTSR65 १५.९५ २१.०५ २.४५ ३२x२०
SHCTSR351 १६.१० १८.०० ६.२० ३२x२०
SHCTSR171 १६.४० १६.४० ३.५५ ३२x२४
SHCTSR131 १६.४५ १६.४५ ७.४० ३२x२४
SHCTSR273 १६.५० ३०.५० ३.७६ ४४x२०
SHCTSR287 १६.५० १५.२० २.२० 24x20
SHCTSR49 १६.८० २३.८० ३.०० ४४x२०
SHCTSR109 १७.०० २४.१५ २.०५ ४४x२०
SHCTSR335 १७.०० २४.१५ २.०५ ४४x२०
SHCTSR46 १७.१५ १३.३० ५.७० २४x२४
SHCTSR329 १७.२० १८.५५ १९.४५ ४४x२४
SHCTSR305 १७.६५ १५.२५ १.८५ 24x20
SHCTSR187 १८.०० २०.९० ३.४० ३२x२४
SHCTSR343 18.10 २०.७० १३.७० ४४x२८
SHCTSR188 १८.३० २०.२० २.९० ३२x२४
SHCTSR283 १८.३० १८.९० २.३० ३२x२४
SHCTSR105 १९.१० १६.०० ७.७० २४x२४
SHCTSR126 १९.२० २८.०० ८.१० ४४x२४
SHCTSR315 १९.२० १६.३० ५.३० २४x२४
SHCTSR339 १९.४० २१.४५ ११.५५ ४४x२८
SHCTSR125 १९.८० १६.३० ८.२५ ३२x२८
SHCTSR190 १९.९० २३.८० २.७० ४४x२८
SHCTSR284 २०.३० २०.२० २.३० ३२x२४
SHCTSR285 २०.३० २०.७५ २.३० ३२x२४
SHCTSR52 २०.८० २३.४० ३.३० ४४x२४
SHCTSR277 २१.०५ १२.७५ २.४५ २४x२८
SHCTSR128 २१.३० २९.२० ४.९० ४४x२८
SHCTSR281 २१.३५ १४.१५ २.६० २४x२८
SHCTSR288 २१.३५ १४.१५ २.६० २४x२८
SHCTSR248 २३.३० १७.३० १०.३० ३२x२८
SHCTSR243 २३.३७ २३.३७ ९.१० ३२x३२
SHCTSR289 २३.४० २८.०० २.६० ४४x२८
SHCTSR191 २४.५० ३६.२० ३.०० ५६x३२
SHCTSR221 २४.५० २४.५० १३.९० ४४x३२
SHCTSR278 24.80 २०.८० ३.०० ४४x२८
SHCTSR41 २५.७० ३६.०० ५.८८ ५६x३२
SHCTSR113 २५.८० ३१.४७ ३.०० ४४x३२
SHCTSR207 २५.८० ३०.१७ ४.१९ ४४x३२
SHCTSR208 २५.८० ३३.२७ ३.७० ५६x२०
SHCTSR286 २७.३५ २५.३५ २.७० ४४x३२
SHCTSR192 २७.४० ४२.८० ३.७० ५६x३२
SHCTSR282 २९.८० २६.५० ३.३० ४४x३६
SHCTSR141 ४८.२० ४८.२० ५.०० ७२x५६
TS08 १.१० २.८५ १.६५ ८x४
SP-01 १.३० २.०० ०.८० ८x४
SZ215 १.३५ २.९५ १.२० ८x४
SZ008 २.३० २.९० १.१० ८x४
TS12 ३.०५ ४.०५ २.४५ १२x४
SLS-508 ३.१० २.७० १.३० १२x८
SU-3815 ४.१० ४.१० १.८० १२x८
TBS-1 ५.२५ ६.८० २.०५ १२x८
TBS-2 ५.३० ६.८५ १.८५ १२x८
TBS ५.४० ६.६५ २.१० १२x८
TO-252 ६.९० १०.५० २.६५ १६x८
UB2-NU ८.२० ११.४० ९.३० 24x12
WSON-08 ८.३० ६.३० १.०५ १६x१२
स्ट्रेच SO-8 १२.०० ६.३५ ३.८० १६x१६